top of page

Toteutuuko tasa-arvoisuus sijoittamisessa ja vaurastumisessa?Sijoittamista on perinteisesti pidetty yksinomaan miesten ja vielä vanhempien miesten lajina, josta puhutaan huoneissa, joihin harvalla naisella on pääsy. Tietoutta sijoittamisesta, oli sitten kyse asuntosijoittamisesta tai osake- ja rahastosijoittamisesta, on historiallisesti ollut hyvin vähän tarjolla isoille massoille helposti ymmärrettävällä ja kansankielisellä tavalla esitettynä. Tilanne on kuitenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana lähtenyt hitaaseen muutokseen, ja tästä lienee kiittäminen digitalisaation tuoman helposti saavutettavan informaation lisääntymistä.


Tilastojen valossa sijoittaminen on edelleenkin varsin miesvaltaista ja osakesijoittajista vain 34 prosenttia oli naisia vuoden 2023 lopussa. Etenkin nuoret naiset ovat aliedustettuina sijoitusmarkkinoiden tilastoissa. Suhteellisen tasa-arvoisessa maassa kuten Suomessa miesten ja naisten sijoitusaktiivisuuden erolle ei pitäisi löytyä 'järkevää' syytä, vaan tarkasteluun pitää ottaa laajemmin yhteiskunnalliset rakenteet ja perinteet rahapuheen ympärillä.


Mutta miten lisätä tasa-arvoa sijoittamiseen sukupuolten ja ikäryhmien välillä, ja onko eri sijoitusmuotojen välillä eroja?


Lisää puhetta rahasta, sijoittamisesta ja vaurastumisesta massoille


Vaikka sukupuolten välisen sijoituskuopan kiinnikuromiseen tarvitaan paljon suurempia rakenteellisia muutoksia kuin pelkän taloustietouden lisääminen, on keskustelun ja helposti saatavilla olevan tiedon lisääminen loistava askel kohti tasa-arvoisempaa sijoituskenttää. Viime vuosina on käyty yhä enemmän keskustelua sijoittamisesta, erityisesti nuorten naisten keskuudessa. Tätä ilmiötä selittää osaltaan se, että naisille suunnattua sijoittamiseen ja oman talouden hallintaan liittyvää sisältöä on saatavilla enemmän ja helpommin. Suureen suosioon nousseet naisvetoiset podcastit kuten "Mimmit sijoittaa", "Mamma betalar" tai "Asuntosalkku kasvussa" ovat innoittaneet tuhansia naisia ympäri maata aloittamaan sijoittamisen. Avoin keskustelu rahasta on yksi tapa edistää sosioekonomista tasa-arvoa eri sukupuolten ja ikäryhmien välillä.


Yksi sijoitusmuoto on kuitenkin Suomessa sukupuolijakaumaltaan ja sijoittajaprofiililtaan tasa-arvoinen – nimittäin asuntosijoittaminen.


Asuntosijoittaminen tasa-arvoisena sijoitusmuotona


Suomen Vuokranantajien tekemän Vuokranantaja 2023 -kyselyn mukaan asuntosijoittaminen on yksi maamme tasa-arvoisimmista sijoitusmuodoista. Kyselyn mukaan asuntosijoittajien sukupuolijakauma on täysin tasapuolinen: 50 prosenttia vuokranantajista on naisia ja 50 prosenttia miehiä. Tutkimuksesta käy ilmi myös, että yksityisiä vuokranantajia löytyy kaikkialta Suomesta, ja heidän joukossaan on myös ikähaitari laidasta laitaan. Tutkimuksen mukaan tyypillinen yksityinen vuokranantaja on korkeakoulutettu henkilö, ja noin 23 prosentilla heistä on toisen asteen koulutus.


Vuokranantajat edustavat keskituloisia palkansaajia tai eläkeläisiä, joiden vuotuiset ansiotulot ovat noin 50 000 euroa. Monilla heistä ei ole suuria sijoitusvaroja, ja tyypillisesti he omistavat noin 1-3 asuntoa. Tutkimustulosten valossa voinee siis todeta, että asuntosijoittaminen ei ole keskittynyt tietylle pienelle eliitille, vaan asuntosijoittaminen on meidän ihan tavallisten suomalaisten puuhaa.


Sukupuolten välinen tasa-arvo sijoittamisessa


Nordnetin asiakastiedot kertovat, että sukupuolten välinen ero sijoittamisessa on kaventunut merkittävästi viime vuosina. Esimerkiksi kolmekymppisten miesten ja naisten välinen ero on huomattavasti pienentynyt, ja miesten osuus oli vuonna 2020 enää vain kolmanneksen suurempi verrattuna vuoden 2015 tilastoihin, joissa saman ikäryhmän miessijoittajia oli naisiin verrattuna nelinkertainen määrä. Vaikka erot ovatkin viime vuosien aikana kaventuneet, on silti paljon töitä tehtävänä tasa-arvoisemman vaurastumisen ja sijoittamiskentän saavuttamiseksi.


Erityisesti nuorten naisten sijoitusaktiivisuus on lisääntynyt, vaikkakin kaksikymppisten naisten osuus on vielä huomattavasti pienempi verrattuna samanikäisiin miehiin. Juuri tässä ikäluokassa onkin tärkeää lisätä sijoittamiseen liittyvää tietoutta ja puhetta nuorten naisten keskuudessa, jotta eroa saadaan kavennettua, sillä aktiivinen osallistuminen sijoitusmarkkinoille tarjoaa mahdollisuuden rakentaa vauraampaa ja turvallisempaa tulevaisuutta sekä ottaa entistä suurempaa kontrollia omasta taloudestaan.


Tasa-arvoisempi vaurastuminen hyödyttää koko kansaa


Asuntosijoittaminen ja sijoittaminen yleisesti ovat avainasemassa taloudellisen tasa-arvon edistämisessä. On ilahduttavaa nähdä, että sukupuolten välinen ero sijoittamisessa on kaventunut, ja naiset ovat entistä aktiivisempia sijoittajia tänä päivänä. Vaikka haasteita sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamisessa on edelleen, esimerkiksi sukupuolten väliset palkkakuilut, sosioekonomisen aseman periytyminen tai kotitalouksien epätasainen varojen jakautuminen, lisääntynyt keskustelu ja tiedon saavutettavuus tarjoavat toivoa paremmasta tulevaisuudesta sijoitusmaailmassa.


Lisää luettavaa aiheesta: 


Comments


bottom of page